Площите, използвани за производство на коноп, отговарят на условията за подпомагане само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол (ТХК) не по-голямо от 0,3%. Досегашното позволено количество беше 0,2%.

Запознайте се с новата Наредба 3 за директни плащания

Промяната е записана в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев. Проектодокументът е на обществено обсъждане до 18 април.

Статистика: До 15 декември 2022 г. са издадени 390 разрешения на регистрирани земеделски стопани за отглеждане на растения от рода на конопа. Интересът у нас се увеличава значително през 2021 и 2022 г., когато са издадени съответно 78 и 92 броя разрешения при едва 14 броя през 2018 г.

Отглежданите растения трябва да са от сортовете, вписани в Официалната сортова листа на Република България и/или в Общия каталог на сортовете земеделски растителни видове на Европейския съюз или от сортове, за които е издадено разрешение от министъра на земеделието за вписване в съответствие с Решение на Комисията от 1 декември 2004 г. 

При подаване на заявлението за взимане на проби за ТХК притежателят на разрешение или негов представител с нотариално заверено пълномощно, представя оригиналните етикети на семената в ИАСАС.

Разрешението за отглеждане на коноп е със срок на валидност 3 години, считано от датата на издаването му. Стопаните с досегашното разрешение за под 0,2% на ТХК заявяват издаването на ново разрешение за 0,3 % в тримесечен срок от обнародването на наредбата.

В преходни и заключителни разпоредби на проекта се предвижда и изменение на Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев.

Министерството на земеделието предоставя на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) информация за издадените разрешителни за отглеждане на коноп и размера на площта, за която има издадено разрешение, в срок до 1 декември в годината на кандидатстване. Когато установена площ е по-голяма от тази, за която е получено разрешение, площта, надвишаваща разрешената, се счита за наддекларирана.