Земеделските производители, които имат разрешително за отглеждане на коноп, трябва да го подновят заради промени в нормативната уредба.

Вместо досегашните под 0,2% на тетрахидроканабинол в бъдеще ще е разрешено отглеждането на растения от рода на конопа,предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,3% на тетрахдроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол. 

Отглежданите растения трябва да са от сортовете, вписани в Официалната сортова листа на Република България и/или в Общия каталог на сортовете земеделски растителни видове на Европейския съюз, или от сортове, за които е издадено разрешение от министъра на земеделието.

Промените в наредбата предвиждат в 10-дневен срок да притежателят на разрешение или негов представител с нотариално заверено пълномощно да представя в Министерството на земеделието (МЗм) справка за количествата засети семена на открити и закрити площи. Освен това трябва да се предостави документ за внос на семена от трети страни съгласно Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ), както и документ, издаден от акредитирана лаборатория, доказващ, че съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,3 тегловни процента – при внос на семена за посев от трети страни. 

В същия срок от 10 дни след прибиране на растенията от всяка реколта в аграрното министерство се внася декларация за вида и количеството на продукцията от конопени растения и/или семена, получена от засетите открити и закрити площи, и за местонахождението на складовите помещения. 
Отново в рамките на десет дни е необходимо след реализиране на продукцията от растенията и/или семената от тях да се предостави заверено копие на документ, удостоверяващ продадените количества от всяка реколта на търговец и/или преработвател.

Nope. It's Hemp • Minnesota Alumni

Промени има и в наредбата за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев.  

Всички земеделски производители, които имат издадено разрешение за отглеждане на канабис трябва в тримесечен срок от обнародване на наредбите в Държавен вестник да подадат пълен пакет документи за получаване на разрешително, според новите изисквания.

В едномесечен срок от получаване на заявлението, министърът на земеделието издава разрешение. 
Образец на заявления може да бъде намерен на страницата на Министерство на земеделието, в рубриката Административно обслужване.