Благодарение на наш редовен читател, имаме честта да Ви представим извадка от една книга засягаща техническите култури отглеждани в България през не толкова далечното минало.

В следващите страници може да се запознаете с народностопанското значение на конопената култура, нейната история и разпространение, биологични особености и важния процес на засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата.


Растениевъдство Том 3 - Технически култури

акад. Атанас Попов, акад. Кирил Павлов, акад. Павел Попов

Дата на издаване: 1966 година.

Издателство: Земиздат, София


Съдържание:

1. Народностопанско значение, история и разпространение

2. Ботанична характеристика

3. Мъжки и женски растения при конопа. Еднодомен и едновременно узряващ коноп

4. Строеж на стъблото. Качество и състав на влакното

5. Биологични особености

6. Агротехника - Място на сеитбообращението

7. Обработка на почвата

8. Торене

9. Посевен материал и сеитба

10. Грижи през време на вегетацията

11. Напояване

12. Особености в агротехниката на семепроизводните посеви

13. Неприятели и болести

14. Прибиране и сушене на конопените стъбла

Благодарности на С. А. и успех в неговото развитие!

Връзка към книгата тук.