"Хората престават да мислят, когато престанат да четат."
"Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо."
"Без книга светът е нощ, а умът – жалък. Без книга народите са стада без мисъл."
"Днешният читател, е утрешният лидер."

МУ - Ефекти на пептиди от семейството на TYR-MIF-1 върху канабиноидната система при стрес-индуцирана аналгезия


08 януари, 2017   3471       
            разпечатай

Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “ДОКТОР” по научната специалност патофизиология

Научен ръководител: проф. д-р Адриана Бочева, дм
Д-р Христина Христова Ночева-Димитрова 

София, 2013 г. 

Стресът представлява комплексно динамично състояние на организма, при което нормалната хомеостаза или стабилността на неговата вътрешна среда са нарушени или застрашени. В хода на еволюцията са утвърдени сложни физиологични механизми за превъзмогване на стреса, които са обобщени като стрес-отговор. Способността на индивида да се „справя” със стреса предопределя неговата способност да оцелява в условията на непрекъснато променящата се и често неблагоприятна външна среда. Намалените възможности за преодоляване въздействията на стреса са в основата на редица заболявания на нервната, сърдечно-съдовата, ендокринната, стомашно-чревната, половата и др. системи. Етиологичното значение на стреса за човешката патофизиология обуславя важността на изясняването на механизмите при развитието на стрес-отговора, а от тук и на възможността за оптимизирането му, както и за превенция на патологичните му прояви.

Комплексът от промени в поведението, насочени към преодоляване или избягване на опасността от страна на индивида, се означава като fight or flight syndrome и е широко и задълбочено изучаван. В условия на стрес се променят редица невро-ендокринни, психо-физиологични, имунни функции на организма. Стресът индуцира аналгезия, която е наречена стрес-индуцирана аналгезия (СИА). Този важен феномен е свързан с болковата перцепция, както и с модулацията на поведенческите отговори.

При стрес-индуцираната аналгезия участват редица медиаторни и невротрансмитерни системи – опиоидергична, адренергична, серотонинергична, азотноокисна, ендоканабиноидна и др.

Семейството на Tyr-MIF-1 включва четири ендогенни невропептида - MIF-1, Tyr- MIF-1, Tyr-W-MIF-1 и Tyr-K-MIF-1, които са открити в централната нервна система. Тяхното разпределение и специфичните им места за свързване съвпадат с разпределението на опиоидните пептиди.

В изследвания in vivo беше показано, че пептидите от семейството на Tyr-MIF-1 имат изразени противоболкови ефекти. В антиноцицептивните ефекти на пептидите участват опиоидергичната, азотноокисната, хистаминергичната и адренергичната невромедиаторни системи.

Пептидите от семейството на Tyr-MIF-1 повлияват стрес-индуцираната аналгезия.

Ендоканабиноидната система (ЕКС) представлява липидна сигнална система, включваща два G-протеин-свързани рецептора, ендогенните им лиганди и ензимната

ВЪВЕДЕНИЕ

9

система, ангажирана в синтеза и разграждането на лигандите. ЕКС има значение за модулирането на стрес-отговора на организма.

Нарушенията в ендоканабиноидната секреция и/или медиация обуславят отключването, развитието и обострянето на редица психопатологични състояния и неврологични заболявания, сред които напрегнатост, депресия, хронична болка.

В последните години проучвания върху ендоканабиноидната медиация показаха нейното кардиопротективно и противовъзпалително действие, от една страна, както и ролята й в развитието на различни нарушения - портална хипертензия при цироза у плъхове, антиген-индуцирана бронхиоларна констрикция у морско свинче, когнитивни дисфункции при болестта на Алцхаймер, нарушения на допаминергичната медиация, развитие на спонтанна хипертензия у плъхове, на глаукома, при карцином на простата и млечна жлеза у човек, в развитието на множествената склероза и много други. Изучаването на ЕКС и нейните взаимовръзки с други системи би имало практическо приложение в различни области.

Ендоканабиноидната система участва при стрес-индуцираната аналгезия.

Целта на настоящия труд бе да се проучи взаимодействието между невропептидите от семейството на Tyr-MIF-1 и ендоканабиноидната система при имобилизационен и студов стрес.

Получените резултати от изследванията биха имали фундаментално значение за разбирането на някои страни на пептидергичната регулация/модулация при протичането на стрес-индуцираните процеси. 
директна връзка: тукПрочетете още

Рик Симпсън - Природният отговор за рака

08.01.2017 15696

Бягство от изцерението - Историята на Рик Симпсън - Phoenix Tears

08.01.2017 8030

Технически култури - Растениевъдство и Коноп 1966

08.01.2017 9190

МУ - Ефекти на пептиди от семейството на TYR-MIF-1 върху канабиноидната система при стрес-индуцирана аналгезия

08.01.2017 3471

Как да построим къща от коноп

28.01.2017 4027

Науката и изкуството на готвенето с канабис

29.01.2017 3133

Книга за тревата - антология на индийския коноп

31.01.2017 3876

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология

31.01.2017 2824

Канабиноидите като терапевтични средства

31.01.2017 2928

Произход на различните сортове канабис

31.01.2017 5160


Условия за ползване / Terms of use