Канабисът е най-често използваната забранена субстанция в света и въпреки това, влиянието ѝ върху здравето и приложенията в здравеопазването не са достатъчно добре изследвани.

Методи
За да се даде оценка за връзката между честотата на употреба и приложенията в здравеопазването (спешни случаи и хоспитализация) и здравето (каморбидност, здравословно състояние) са изследвани пациенти в градска клиника, които са употребявали забранени субстанции в последните 3 месеца (канабис, кокаин,опиоиди и други).

Употребата на канабис за изследваните 3 месеца е главната самостоятелна статистика (дневно, почти дневно и рядко до никаква употреба). 

Получените резултати разглеждат употребата за последните 3 месеца. Използвани са многофакторни регресионни модели, адаптирани за възраст, пол, употреба на тютюн и други субстанции.

Резултати
Всичките 589 участници са докладвали скорошна употреба на субстанции: 84% канабис (29% дневно, 55% рядко), кокаин 25%, опиоиди 23%, други 8%.

58% са докладвали употреба само на канабис, без други субстанции. Според резултатите, няма значителна връзка между честата употреба на канабис и използването на здравеопазване и влияние върху здравето.

Заключения
Сред възрастните употребили канабис, ние неуспяхме да намерим асоциация между честотата на употреба на канабис и здравето, използването на здравеопазване и настаняването в болница.