Мерките трябва да се прилагат и от България след присъединяването в ЕС през 2007 г., съобщиха от дирекция "Интеграционна политика" в Министерството на земеделието и горите (МЗГ). В момента ЕС отпуска субсидии на стопаните, които отглеждат влакнодаен лен или коноп, равни на засетите площи, умножени по изчисления среден добив на зърнени култури, определен за даден район и умножено по базисна сума от 63 евро на тон, съобщиха от AGRO.BG.

Директната помощ се предоставя само при сключване на договор за продажба или поемане на ангажимент за преработка. При конопа както субсидията, така и помощта за преработка се предоставят, при условие че отглежданите сортове не са със съдържание на тетрахидроканабинол, превишаващо 0.2%. Страните членки се задължават да проверяват съдържанието в размер на не по-малко от 30% от отглежданите площи коноп или поне 20%, ако се приложи система за предварително одобрение за отглеждане.

Помощта от ЕС се предоставя в рамките на определени за всяка държава максимални гарантирани количества дълго ленено влакно и късо ленено и конопено влакно. Средствата се отпускат на база полученото количество, за което е сключен договор за покупко-продажба на стъбла, поет е ангажимент за преработка или е сключен договор за преработка. Фиксирани са следните размери на помощта за тон получено влакно - 200 евро за тон дълго ленено влакно и 90 евро за тон късо ленено и конопено влакно.

Въведена е стриктна система на лицензиране на преработвателните предприятия, отчетност и проверки на дейността им. Освен това има лицензионен режим за внос на коноп от трети страни със задължително удостоверяване на съдържанието на тетрахидроканабинол като се прилагат контролни проверки. Забранява се прилагането на мита при вноса на лен и коноп от трети страни освен ако вътрешният пазар на общността не е заплашен от криза.

В рамките на реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС, въвеждаща системата на единно плащане на ферма през 2005 г. или най-късно от 2007 г., подпомагането на земеделските стопани, които произвеждат лен или коноп, ще бъде откъснато от обема на производството.

Ще бъдат изплащани субсидии на хектар за обработваните площи в размер на осреднената сума от получаваните от тях доходи от директни помощи по сегашните механизми.

Това ще става на базата на тригодишен минал референтен период (2000-2002 г.), делено на осреднените обработвани през този период допустими за подпомагане площи в хектари.

Допустимите за подпомагане площи са обработваема земя и постоянни пасища, като не се включват тези, които са заети с многогодишни култури, гори или такива, които не се използват за земеделски нужди.