Извадка от
"И З Д А В А Н Е  Н А  Р А З Р Е Ш Е Н И Я  Н А  Ф И З И Ч Е С К И

И Ю Р И Д И Ч Е С К И   Л И Ц А  З А  

С Е М Е П Р О И З В О Д С Т В О   

И  О Т Г Л Е Ж Д А Н Е   Н А   Р А С Т Е Н И Я О Т   Р О Д А   Н А  

К О Н О П А   / К А Н А Б И С /"

 

 

 


 

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:  

 • Наредба № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак;
 • Чл. 29, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:  

Министерството на земеделието и храните

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

Всяка година до 10 януари Вие трябва да подадете на гише „Административно и деловодно обслужване” в приемната на министерството: според новата наредба срокът е удължен.

Заявление  по образец и:

 • копие на документ за регистрация като семепроизводител, издаден от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, когато е заявено производство на семена за посев; 
 • копие на регистрационна карта на земеделски стопанин, заверена за годината в която се кандидатства;
 • копие на документ за произхода и посевните качества на семената от коноп, издаден от Изпълнителната агенция за сортоизпитване, апробация и семеконтрол или съответстваща служба от държава членка на Европейския съюз;
 • копие на етикетите от опаковките на посевния материал от коноп;
 • свидетелство за анализ на съдържание на тетрахидроканабинол, издадено от лаборатория, определена със заповед на министъра на земеделието и храните;
 • ЕИК по Закона за търговския регистър, извадка за актуалното състояние на регистрацията на фирмата в търговския регистър;
 • свидетелство за съдимост на физическите лица, семепроизводители и/или производители на земеделска продукция и на физическите лица, включени в управителните органи на юридическите лица, семепроизводители и/или производители на земеделска продукция;
 • документ от Специализираната следствена служба, че срещу лицето няма образувано предварително производство за умишлено престъпление от общ характер.
 • Опис на документите приложени към подаденото заявление

 

Нова наредба:
Наредба за отглеждане на коноп: www.mzh.government.bg / Нова наредба (статия)

Стари документи:
Отглеждане на коноп: www.mzh.government.bg/P_5
Внос на коноп: www.mzh.government.bg/ukazaniq_za_vnos