Конопът (Cannabis) се отглежда за влакно, което е грубо, здраво и издръжливо на гниене при намокряне. От някои сортове коноп (канабис) може да се добива и марихуана.

Семената на конопа са богати на масло, от което се приготвят безир, лакове, боя. Конопеното кюспе е много добър концентриран фураж за селскостопанските животни. Конопът има мощно развито стъбло, но слабо развита и с малка усвояваща способност коренова система. Той е влаголюбива култура и е твърде взискателен към почвата. Отличава се с бърз растеж, затова не страда от плевели, понеже лесно ги заглушава. Особено бързо расте от бутонизацията до цъфтежа на мъжките растения. Вегетационният му период е 130-160 дни.

Предшественици подходящи за отглеждане на коноп

Най-добри предшественици за конопа са тревните полета. Добри предшественици подходящи за отглеждане на коноп са зърнените бобови и добре торените окопни култури. Той понася отглеждане след себе си няколко години.

Обработка на почвата

Основната обработка на почвата зависи от предшественика. След тревно поле, веднага след втората коситба се извършва лющене на 7-8 см и след като просъхнат кореновите шийки се извършва оран на дълбочина 25-30 см. След другите предшественици веднага след прибирането им се извършва оран на 25-30 см дълбочина.

Наесен е за предпочитане изораните площи при силно заплевеляване да се преорат на 10-12 см, а ако не са заплевелени, да се култивират.

Предсеитбената обработка на почвата за отглеждане на коноп се състои от ранно пролетно брануване, след което се извършва сеитбата на конопа.

Торене на коноп

Конопът има нужда от много и в лесно усвоима форма хранителни вещества в почвата, поради особеностите на кореновата му система. Торенето при конопа дава много добър ефект.

Той може да се тори с много добре угнил оборски тор (2-4 тона на декар). Когато торът не е добре угнил, по-добре е да се внесе на предшественика.

При самостоятелно минерално торене на коноп се внасят 12-15 кг N, 8-10 кг Р2О5 и при нужда и 6-9 кг К2О на декар. Азотните торове се внасят предсеитбено, а фосфорните и калиевите - преди оранта.

При комбинирано торене (оборски тор + минерални торове) количеството на минералните торове се намалява с 1/4 до 1/3/

Сеитба на коноп

За сеитбата на конопа се използват семена от предишна реколта, понеже семената на конопа губят много бързо кълняемостта си.

Конопът се засява през първата половина на март за Южна България и през втората половина на март за Северна България, редово на 10-15 см, а още по-добре на 6-7 см с 10-12 кг семена на декар (400-500 кълняеми семена на 1 м2), на дълбочина 3-4 см.

Грижи през вегетацията

При образуване на почвена кора площта се бранува. При конопа не се води борба с плевелите. По време на усиления растеж конопът се напоява.

Прибиране

Конопът за влакно се прибира веднага след прецъфтяването на мъжките растения. Прибирането се извършва с комбайни.